en fy eu mk sl ga
Trevor Scarse kontraktearre as oersetter Frysk-Ingelsk foar Other Words
It Baskyske ferhaal fan Bart Kingma wurdt no oerset.

Oare Wurden

2017-05-08 13:35

Gerard de Jong tekenet syn kontrakt
Foar syn skriuwersferbliuw yn San Sebastian yn maaie-juny

Oare Wurden

2017-04-03 15:20

Tresoar siket Fryske skriuwers foar ferbliuw yn Maribor, Slovenië
Perioade septimber-novimber 2017.

Oare Wurden

2017-03-23 09:15

Fraachpetear mei Gerard de Jong
Seis wiken nei syn útferkiezing foar San Sebastian yn maaie-juny.

Oare Wurden

2017-03-03 13:30

Sjuery Oare Wurden kiest Biltske skriuwer Gerard de Jong foar in ferbliuw yn San Sebastián


In Biltske maaityd yn Spaansk Baskelân.

Oare Wurden

2017-02-09 12:00

Skriuwer Bart Kingma is wer thús

'In geweldige tiid hân yn Baskelân'

Oare Wurden

2016-12-12 14:35

Tresoar siket skriuwers yn in Fryske steds- of streektaal foar ferbliuw yn San Sebastian

Tredde call Oare Wurden iepen oant 1 febrewaris 2017

Oare Wurden

2016-11-29 11:00

Marija Makeska fertoant har film Dear Alexandr (2015) op Noardlike Filmmeeting

Northern Film Festival in Leeuwarden, November 9-13

Oare Wurden

2016-11-07 14:25

De Pontbaas

Bart Kingma út Donostia (2)

Oare Wurden

2016-10-31 15:30

Skriuwers

Réaltán Ní Leannáin

Ljouwert

André Looijenga

Bitola

Bart Kingma

Donostia

Marija Makeska

Ljouwert

Gerard De Jong

Donostia

Zarko Naumovski

Ljouwert