en fy eu mk sl ga
Lytse Tony
In moeting mei 'Little Tony', oer it Otterdokse leauwen en de hjoeddeistige politike situaasje

Jan Minno Rozendal

2018-09-21 10:00

Belmullet #8 Alí Ní Chiaráin
Alí is learares Iersk. ‘I just want to give children a positive experience of Irish’.

Karen Bies

2018-08-07 12:02

Belmullet #7 Uproar
Noard-Ierlân stiet net op ‘e kaart fan Ierlân, dy’t printe is op de festivalbrosjuere. Dêr binne de minsken razend om.

Karen Bies

2018-07-31 17:07

Belmullet #6 Coral Ivory
De huzen en winkels yn Belmullet hawwe alle kleuren fan de reinbôge.

Karen Bies

2018-07-27 15:49

Belmullet #5 Fishermen
‘This is Karen,’ seit Ian. ‘She comes from Friesland. You know, the Frisian cows.’ De mannen knikke.

Karen Bies

2018-07-13 09:20

Belmullet #4 Neat misse
Ynienen betocht ik dat dit myn earste tút wie yn tolve dagen.

Karen Bies

2018-07-07 09:40

Belmullet #3 Uisce
It earste wurd Gaelic dat ik lear is ‘uisce’, sprek út as: ishka. It betsjut wetter. Wetter bepaalt it libben yn Belmullet.

Karen Bies

2018-07-03 10:00

Belmullet #2 Chatterbox
Chatterbox is in radioprogramma dêr’t jongeren prate oer wat se wolle, sûnder dat ien him dermei bemuoit.

Karen Bies

2018-06-29 10:29

Belmullet #1 McDonnells
Karen Bies is oan de Ierske westkust om te wurkjen oan har Fryske jeugdroman. Foar Oare Wurden hâldt se (net alle dagen) in deiboek by.

Karen Bies

2018-06-27 13:36