en fy eu mk sl ga
Pasaia San Juan
A fishing village like a Fellini movie

Gerard De Jong

2017-07-04 23:14

Wyn / Wind / Haizea
Poem

Gerard De Jong

2017-07-04 23:10

Liefde is de wet
''t Is soafeul beter hier nou,' sêge se allegaar. Maar ik blyf dinken an de tanks in de straten...

Gerard De Jong

2017-07-04 22:00

Ik bin de ander
Wer’t thús anderen de ander binne, bin ik hier, weg fan huus, de ander.

Gerard De Jong

2017-06-13 15:00

Babylonys Baskenlând
Ondanks ôns minderhydstalen, motte wy 't in 't Ingels metnander rooie

Gerard De Jong

2017-05-26 14:18

Berria
'Wat wij metmaakt hewwe, ’t slútten fan de krant, waar ’n anfal op ôns taal, ôns idintiteit.'

Gerard De Jong

2017-05-20 22:00

De Koaninklike Weg

De Koaninklike Weg: Wy binne allegaar op rais.

Gerard De Jong

2017-05-11 17:00

Unrêst

It is tongersdeitenacht, in oere as healwei fjouweren. Ik sit op de bank yn myn appartement. Daas. What the fuck haw ik hjir niiskrekt lêzen?

Bart Kingma

2016-11-11 18:00

Libben

Hoewol't ik it perfoarst net fan doel wie, ûntkom ik der net oan en ferlykje sa no en dan de Baskyske kultuer mei de Fryske, wylst ik hjir as Fries yn Baskelân omdoarmje.

Bart Kingma

2016-11-10 08:30