en fy eu mk sl ga
Belmullet #7 Uproar
Noard-Ierlân stiet net op ‘e kaart fan Ierlân, dy’t printe is op de festivalbrosjuere. Dêr binne de minsken razend om.

Karen Bies

2018-07-31 17:07

Belmullet #6 Coral Ivory
De huzen en winkels yn Belmullet hawwe alle kleuren fan de reinbôge.

Karen Bies

2018-07-27 15:49

Belmullet #5 Fishermen
‘This is Karen,’ seit Ian. ‘She comes from Friesland. You know, the Frisian cows.’ De mannen knikke.

Karen Bies

2018-07-13 09:20

Belmullet #4 Neat misse
Ynienen betocht ik dat dit myn earste tút wie yn tolve dagen.

Karen Bies

2018-07-07 09:40

Belmullet #3 Uisce
It earste wurd Gaelic dat ik lear is ‘uisce’, sprek út as: ishka. It betsjut wetter. Wetter bepaalt it libben yn Belmullet.

Karen Bies

2018-07-03 10:00

Belmullet #2 Chatterbox
Chatterbox is in radioprogramma dêr’t jongeren prate oer wat se wolle, sûnder dat ien him dermei bemuoit.

Karen Bies

2018-06-29 10:29

Belmullet #1 McDonnells
Karen Bies is oan de Ierske westkust om te wurkjen oan har Fryske jeugdroman. Foar Oare Wurden hâldt se (net alle dagen) in deiboek by.

Karen Bies

2018-06-27 13:36

Unrêst

It is tongersdeitenacht, in oere as healwei fjouweren. Ik sit op de bank yn myn appartement. Daas. What the fuck haw ik hjir niiskrekt lêzen?

Bart Kingma

2016-11-11 18:00

Libben

Hoewol't ik it perfoarst net fan doel wie, ûntkom ik der net oan en ferlykje sa no en dan de Baskyske kultuer mei de Fryske, wylst ik hjir as Fries yn Baskelân omdoarmje.

Bart Kingma

2016-11-10 08:30