en fy eu mk sl ga

Unrêst

It is tongersdeitenacht, in oere as healwei fjouweren. Ik sit op de bank yn myn appartement. Daas. What the fuck haw ik hjir niiskrekt lêzen?

Bart Kingma

2016-11-11 18:00

Libben

Hoewol't ik it perfoarst net fan doel wie, ûntkom ik der net oan en ferlykje sa no en dan de Baskyske kultuer mei de Fryske, wylst ik hjir as Fries yn Baskelân omdoarmje.

Bart Kingma

2016-11-10 08:30

De pontbaas

Bestiet der in iennichste goeie wize om it libben te begripen? Immen dy't dy fraach mei 'ja' beantwurdet fertrou ik net.

Bart Kingma

2016-10-28 19:30

Masedoanysk as minderheidstaal!?

Hjoed hie ik in koart fraachpetear mei Omrop Fryslân Radio. It gie in soad oer de taal en kultuer fan Masedoanië. Harm Weistra stelde my de fraach: “Op hokker peil stiet it Masedoanysk as minderheidstaal yn Masedoanië?”

André Looijenga

2016-06-30 23:00

De byb fan Bitola

It fielt as haw ik in stapke fierder set yn myn yntegraasje hjir yn Masedoanië. Ik haw in bybpaske yn de beurs, mei dêrop myn namme sa’t ik him sels nei it kyrillysk transkribearre haw. Андре Рулоф Лојенга, stiet derop.

André Looijenga

2016-06-17 20:20