en fy eu mk sl ga
Nóra (fy)
8 readers

Toanielskriuwer Diarmuid de Faoite skreau it stik Nóra tidens syn ferbliuw yn de Masedoanyske stêd Bitola yn de simmer fan 2017. De Fryske oersetting is fan Janneke Spoelstra.

Diarmuid de Faoite

2018-09-19 09:35

Read Work

Trijelûk
10 readers

‘Trijelûk (iepeningspassaazjes)’ is de Fryske oersetting fan ‘(opening passages from) Triptych, a novella in three voices’, skreaun troch Cathal Póirtéir tidens syn ferbliuw yn Maribor, Slovenië yn de hjerst fan 2016. De oersetting is makke troch Janneke Spoelstra.

Cathal Poirtéir

2018-05-16 11:11

Read Work

Trijehoeken
8 readers

'Trijehoeken' is de Fryske oersetting fan it koarte ferhaal 'Triangles', skreaun troch Marija Makeska tidens har ferbliuw yn Ljouwert, Fryslân, yn de hjerst fan 2016. De oersetting is makke troch Janneke Spoelstra.

Marija Makeska

2018-02-20 09:55

Read Work

HAADSTIK I
35 readers
Orizjineel kreaasjewurk

HAADSTIK I is it begjin fan in ferhaal oer Ksenija Laporek. Sy ferhuzet fan Slovenië nei Fryslân en trout mei Freek Wassenaar. Freek is de pake fan Friso, de haadfiguer út De trekker fan Troje út 2017. It nije boek fan Hein Jaap Hilarides moat in prequel fan dy roman wurde. Hilarides siet yn de hjerst fan 2017 yn Maribor. Hy die in soad research oer de stêd en de omjouwing yn de earste helte fan de 20e iuw. It haadstik is skreaun tidens syn literêre ferbliuw.

Heinjaap Hilarides

2018-02-16 09:26

Read Work

Foetstappen in de klaai. Naar ’n nij bewustwezen foor de Bildtse taal
41 readers

In maai en júnny 2017 mocht namens Oare Wurden de Bildtse skriver en hoofdredakteur Gerard Marcel de Jong (1979, St.-Anne) twee maanden na Donostia, Baskenlând. Hij werkte der an syn debuut, de Bildtse novelle ‘Blau fan dagen, griis fan ônrust’. Syn ferbliif dêr is útmond in ’n essay, over de bedraigings en de kânsen fan syn aigen taal, ’t Bildts. ‘Foetstappen in de klaai. Naar ’n nij bewustwezen foor de Bildtse taal’.

Gerard De Jong

2018-01-30 19:29

Read Work