en fy eu mk sl ga

Frisian

 

Fan 'e likernôch 630.000 ynwenners fan 'e provinsje Fryslân kin 94% it Frysk ferstean, 74% kin Frysk prate, 65% kin Frysk lêze en 17% kin Frysk skriuwe (1994).

LANGUAGE FAMILY

 • Yndo-Jeropeesk
 • Germaansk
 • Westgermaansk
 • Noardwestgermaansk
  • Frysk
   • Westerlauwersk Frysk

DIALECTS    

Wâldfrysk, Klaaifrysk, Noardhoeksk, Súdwesthoeksk, Hylpersk, Aastersk,

Skylgersk, Skiermûntseagersk, Molkwardersk           

STATUS

It Frysk is de lânseigen taal dy't fan âlds sprutsen wurdt yn it gebiet dat no rûchwei omfieme wurdt troch de Nederlânske provinsje Fryslân. It hat dêr in offisjele status gelyk oan dy fan it Nederlânsk. It Frysk heart ta de Noardwestgermaanske kloft fan 'e Westgermaanske talen, en foarmet dêrbinnen de Fryske taalgroep mei it yn Dútslân sprutsen Noardfrysk en Sealterfrysk. Yn akademyske fermiddens wurdt it Frysk faak fan Westerlauwersk Frysk neamd, om it fan 'e oare Fryske talen te ûnderskieden. Yn it bûtenlân sprekt men ornaris fan "Westfrysk", mar yn Nederlân is dat de oantsjutting foar in Hollânsk dialekt mei in Frysk substraat, út 'e Kop fan Noard-Hollân.

Mei sa'n 600.000 sprekkers is it Frysk fierwei de grutste fan 'e trije Fryske talen, en foarmet it in middenmoater as men nei alle Jeropeeske talen sjocht. Histoarysk is it Frysk fuortkommen út it Aldfrysk, dat him fia it Midfrysk ta it Nijfrysk ûntwikkele hat. It moderne Frysk falt útinoar yn in fjouwertal grutte dialekten dy't lykwols mar sa'n bytsje ferskille dat men suver better fan taalfarianten sprekke kin. Dêrnjonken besteane ek noch fjouwer lytse, sterk ôfwikende en tsjintwurdich slim yn har fuortbestean bedrige dialekten, dy't sprutsen wurde op 'e Waadeilannen en yn it lang tige isolearre havenstedsje Hylpen dy't wat yn archaiser dialect is as de oare dialecten fan Fryslan. De Fryske standerttaal is lykwols fierhinne basearre op 'e beide grutte dialekten fan it Klaaifrysk en it Wâldfrysk.

 

HISTORY

Tsjin 'e trêde ieu begûn him út it Noardwestgermaansk fan 'e Friezen in eigen taal te ûntwikkeljen. It ierste stadium dêrfan wurdt wol it Proto-Frysk of primityf Frysk neamd. Dizze taalfoarm is inkeld bewarre bleaun yn koarte, isolearre en fragmintaryske rune-ynskriften. In bettere boarne lykje sadwaande âlde plaknammen te wêzen, dy't earst sûnt 700 lûdsferskynsels sjen litte dy't ûnderskiedend binne foar it Frysk. Dêrom ornearret men yn 'e regel dat der pas om dy tiid hinne in as sadanich werkenbere Fryske taal ûntstien is.

Fan 'e sânde oant de santjinde ieu hat it Frysk oanhâldend terrein priisjaan moatten oan it Hollânsk en it Nedersaksysk. Sûnt de santjinde ieu is it Fryske taalgebiet yn Nederlân lykwols min ofte mear gelyk bleaun. De lettere skiednis fan 'e Fryske taal wurdt ornaris opdield yn trije tiidrekken, nammentlik dy fan it Aldfrysk (1150-1550), it Midfrysk (1550-1820) en it Nijfrysk (1820-hjoed).

Om 1500 hinne kaam oan 'e bloeitiid fan it Frysk lykwols abrupt in ein. Foar in grut part wie dat in gefolch fan 'e machtsoername troch Albrecht fan Saksen, yn 1498, dy't it Frysk as bestjoerstaal ferfong troch it Hollânsk en wêrtroch it Frysk as sprektaal weromkrongen waard nei it plattelân.

De grutte útsûndering op dy regel wie Gysbert Japiks (1603-1666), in skoalmaster en foarsjonger út Boalsert, en ien fan 'e grutste skriuwers en dichters dy't it Frysk ea fuortbrocht hat. Mei syn dichtwurk, oersettings, brieven en benammen mei syn postúm yn 1668 ferskynde ‘Friesche Rymlerye’ lei hy de grûnslach foar de moderne Fryske literatuer en stavering.

Nei Gysbert Japiks syn dea duorre it oant it begjin fan 'e njoggentjinde ieu foar't syn oanset in ferfolch krige. Dat foel gear mei it begjin fan 'e Nijfryske perioade, dat ornaris om 1820 hinne pleatst wurdt, om't him doe de saneamde nijere brekking, in tige wichtige taalkundige fernijing, yn it Frysk oppenearre De earste organisaasjes dy't rjochte wiene op it behâld fan 'e Fryske taal en kultuer, waarden ek oan it begjin fan 'e njoggentjinde ieu oprjochte. Dochs duorre it noch oant 'e twadde helte fan 'e tweintichste ieu foar't al dat taalaktivisme fruchten ôfsmiet en de offisjele status fan it Frysk ferbettere waard.           

LITERATURE

De earste skreaune wurden yn it ‘Frysk’ binne oerlevere op runeynskripsjes út it tiidrek 500-800. De earste teksten skreaun yn it Frysk ferskynden yn de 13e iuw. Dy teksten binne oerlevere yn wetboeken en oarkonden. Healwei de 16e iuw wurde der gjin rjochtsteksten mear skreaun. Fan de iuwen dêrnei binne ferhalen, rym- en sprekwurden, gelegenheidsfersen en psalmen oerlevere.

It hichtepunt fan de literatuer tusken 1550 en 1800 wie Gysbert Japiks (1603-1666). Yn de tiid fan de romantyk brûke ferskillende skriuwers it wurk fan Japiks noch as foarbyld. De tiid fan de romantyk wie yn de Fryske literatuer it momint dat Fryske literêre wurken wer op in heech nivo ferskynden. Yn de 19e en 20e iuw ferskynden ek literatuerprizen, literêre tydskriften en selsskippen        

SOURCE(S)

https://fy.wikipedia.org/wiki/Frysk

https://fy.wikipedia.org/wiki/Fryske_literatuer


Basque (Euskara)

Native to

 Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa (Spain) and Lapurdi, Nafarroa Beherea, Zuberoa (France)

Speakers

720.000 (2012)

Language family

Proto-Basque

Aquitanian

Basque

Dialects

Biscayan

Gipuzkoan

Upper Navarrese

Lower Navarrese–Lapurdian

Eastern Navarrese

Souletin (Zuberoan)

Areas

 

Status

The Statute of Autonomy of the Basque Autonomous Community (Spain) establishes Basque as the co-official language of Araba, Bizkaia and Gipuzkoa. The Statute of Navarre (Spain) establishes Spanish as the official language of Navarre, but grants co-official status to the Basque language in the northern areas of Navarre. Basque has no official status in the North Basque Country (France).

The 2006 sociolinguistic survey of all Basque-speaking territories showed that of all people aged 16 and above (a total population of 2,589,600), 665,800 spoke Basque. This amounts to 25.7% Basque bilinguals overall, 15.4% passive speakers, and 58.9% non-speakers. Compared to the 1991 figures, this represents an overall increase of 137,000, from 528,500 (from a population of 2,371,100) 15 years previously.

History

A language isolate, Basque is believed to be one of the few surviving pre-Indo-European languages in Europe. The language's origins are not conclusively known, though the most accepted current theory is that early forms of Basque developed prior to the arrival of Indo-European languages in the area, including the Romance languages that geographically surround the Basque-speaking region.

Gipuzkoa, most of Bizkaia, a few municipalities of Araba, and the northern area of Nafarroa formed the core of the remaining Basque-speaking area before measures were introduced in the 1980s to strengthen the language. By contrast, most of Álava, the western part of Bizkaia and central and southern areas of Nafarroa are predominantly populated by native speakers of Spanish, either because Basque was replaced by Spanish along the centuries.

Under Restorationist and Francoist Spain, the public use of Basque was suppressed and regarded as a sign of separatism. A standardized form of the Basque language, called Euskara Batua, was developed by the Basque Language Academy in the late 1960s. Euskara Batua was created so that Basque language could be used—and easily understood by all Basque speakers—in formal situations (education, mass media, literature), and this is its main use today. In both Spain and France, the use of Basque for education varies from region to region and from school to school.

Literature

Although the first instances of coherent Basque phrases and sentences are dated back to about 950AD, the earliest surviving traces of Basque literary activity go back to the 16th century, but significant production does not seem to have set in until the 17th century.

Since the end of the Francoist period in Spain, the formation of a standard language and the large scale introduction of Basque into the education system consequently increased literary activity. While much of the literature written in Basque remains targeted at the native audience, some created by Basque authors that have been translated into other languages have achieved global recognition.

Source(s)

Wikipedia:

Basque Language

Basque Literature


The Macedonian Language

Macedonian (/ˌmæsɨˈdoʊniən/; македонски јазик, makedonski jazik, pronounced [maˈkɛdɔnski ˈjazik] ( listen)) is a South Slavic language, spoken as a first language by around two million people, principally in Macedonia and the Macedonian diaspora, with a smaller number of speakers throughout the transnational region of Macedonia. It is the official language of Macedonia and an official minority language in parts of Albania, Romania and Serbia.

Ancient Macedonian was the language of the ancient Macedonians. It was spoken in the kingdom of Macedon during the 1st millennium BC and it belongs to the Indo-European language family. It gradually fell out of use during the 4th century BC, but it is one of the oldest world languages mentioned also in the Bible and new testimony.

Standard Macedonian was implemented as the official language of the Socialist Republic of Macedonia in 1945 and has since developed a modern literature. Most of the codification was formalized during the same period.

All South Slavic languages, including Macedonian, form a dialect continuum. Macedonian, along with Bulgarian and Torlakian (transitional varieties of Serbo-Croatian), is also a part of the Balkan sprachbund, a group of languages that share typological, grammatical and lexical features based on geographical convergence, rather than genetic proximity. Its other principal members are Romanian, Greek and Albanian, all of which belong to different genetic branches of the Indo-European family (Romanian is a Romance language, whereas Greek and Albanian comprise separate branches). Macedonian and Bulgarian are sharply divergent from the remaining South Slavic languages, Serbo-Croatian and Slovene, and indeed all other Slavic languages, in that they do not use noun cases (except for the vocative, and apart from some traces of once productive inflections still found scattered throughout the languages) and have lost the infinitive. They are also the only Slavic languages with any definite articles (unlike standard Bulgarian, which uses only one article, standard Macedonian as well as some south-eastern Bulgarian dialects have a set of three based on an external frame of reference: unspecified, proximal and distal definite article). Bulgarian and Macedonian are the only Indo-European languages that make use of the narrative mood.

The population of the Republic of Macedonia was 2,022,547 in 2002, with 1,644,815 speaking Macedonian as their native language. Outside of the Republic, there are Macedonians living in other parts of the geographical area of Macedonia. There are ethnic Macedonian minorities in neighboring Albania, in Bulgaria, in Greece, and in Serbia. According to the official Albanian census of 1989, 4,697 ethnic Macedonians reside in Albania.

A large number of Macedonians live outside the traditional Balkan Macedonian region, with Australia, Canada and the United States having the largest emigrant communities. According to a 1964 estimate, approximately 580,000 Macedonians live outside of the Macedonian Republic,[45] nearly 30% of the total population. The Macedonian language has the status of official language only in the Republic of Macedonia, and is a recognized minority and official language in parts of Albania (Pustec) ,Romania, and Serbia (Jabuka and Plandište). There are provisions for learning the Macedonian language in Romania as Macedonians are an officially recognized minority group. Macedonian is taught in some universities in Australia, Canada, Croatia, Italy, Poland, Russia, Serbia, the United States, the United Kingdom, and other countries.

Usage

The total number of Macedonian speakers is highly disputed. Although the precise number of speakers is unknown, figures of between 1.6 million (from Ethnologic) and 2–2.5 million have been cited; see Topolinjska (1998) and Friedman (1985). The general academic consensus[citation needed] is that there are approximately 2 million speakers of the Macedonian language, accepting that "it is difficult to determine the total number of speakers of Macedonian due to the official policies of the neighboring Balkan states and the fluid nature of emigration" . According to the censuses and figures, the number of speakers of Macedonian is:

State Number

Census data Lower range Higher range

Macedonia 1,344,815[95] 1,344,815[95] 2,022,547[96]

Albania 4,443[97] 4,443[97] 30,000[98]

Bulgaria 1,404[99] 1,404[100]

Greece 35,000[55]

Serbia 12,706[101] 12,706[101]

Rest of the Balkans 15,807[102][103][104][105][106] 25,000

Canada 18,440[107] 18,440[107] 150,000[108]

Australia 72,000[109] 72,000[109] 200,000[108]

Germany 62,295[110] 85,000[108]

Italy 50,000[111] 74,162[112]

United States of America 45,000[113] 200,000[108]

Switzerland 6,415[114] 60,116[115]

Rest of World

Total 1,710,670 4,100,000

History

Macedonian literature (Macedonian: македонска книжевност) begins with the Ohrid Literary School which was established in Ohrid (nowadays Republic of Macedonia) in 886. These first written works in the dialects of the Macedonian recension were religious.[1] The school was established by St. Clement of Ohrid in the First Bulgarian Empire.[2][3] The Macedonian recension at that time was part of the Old Church Slavonic and it didn't represent one regional dialect but a generalized form of early eastern South Slavic.[4] The standardization of the Macedonian language in the 20 c. provided good ground for further development of the modern Macedonian literature and this period is the richest one in the history of the literature itself.


Slovene

Slovene, or the Slovenian language, is a Slavic language which is descended from the Proto-Slavic language. Slovene is a part of the South Slavic language branch, together with Croatian, Serbian, Macedonian, and Bulgarian. Despite this fact, Slovene also has many similarities with the West Slavic branch. Slovene uses a Latin alphabet. Around 2.5 million people speak Slovene today and most of the speakers live in Slovenia. The oldest written documents of a distinct Slovene dialect are the Freising manuscripts from Carinthia, which date back to the 10th and 11th centuries. The Freising fragments show that in that period the Slovenian language had already started to develop as a distinct language, distancing itself from Alpine Slavic.

Slovene is also spoken in some other parts of Europe and elsewhere, with approximately four hundred thousand speakers in the world outside of the Slovenian republic; for instance in Germany, the USA, Canada, Argentina, Australia and the South African Republic. Slovene language minorities in neighbouring countries can be found in the following regions:

 1. Italy (Resia, Venetian Slovenia – Natisone and Torre valleys, Province of Trieste, Gorizia and Udine, the Canale valley)
 2. Austria (CarinthiaPodjuna valley (Jauntal), Ro

The Irish Language

Native to

Parts of the western coast and also parts of counties Cork, Meath and Waterford. These areas are called ‘an Ghaeltacht’. Irish is used widely as the means of communication on a daily basis in Carlow, Ennis, Loughrea and Dublin as well as in Carntogher, Co. Tyrone and ‘An Cheathrú Gaeltachta’ (the Gaeltacht Quarter) in Belfast.

Speakers

In the Republic of Ireland, 1,774,437 people, or 40.6% of the population can speak Irish (2011 Census). In Northern Ireland Census, 184,898 people, or 10.65% of the population have some knowledge of Irish.

Language family

Indo-European, Common Celtic, Gaelic languages, Irish

Dialects

Ulster, Munster, Connacht, Areas

Status

The Irish language is the first official language in the Republic of Ireland and is protected in the Constitution. It permits the public to conduct its business with the state solely through Irish.

In Northern Ireland, Irish, in 1998 received official recognition under the Good Friday Agreement. In 2001, the British government ratified the European Charter for Regional or Minority languages and Irish is specified under Part III of the Charter.

History

Irish is a Celtic language. Celtic is a branch of the Indo-European language family. This branch also includes Scottish Gaelic, Manx, Welsh, Cornish and Breton.

Irish has been spoken on the island of Ireland for over 2500 years.

The oldest examples of written Ancient Irish that we have are inscriptions on Ogham stones from the 4th century. Many of these stones can be found today in Ireland, the Isle of Mann and the west of Britain.

Old Irish has been written in the Roman alphabet around the beginning of the 7th century and is the oldest written language north of the Alps.

With the arrival of Christianity in the 5th century Irish absorbed words from Latin related, usually, to writing and learning, and to religious matters.

Latin, Irish, English, littera, litir, letter, liber, leabhar, book, schola, scoil, school

Following the Viking invasions from 795 AD onwards, many words entered Irish from Old Norse. Being primarily traders, merchants and seamen, the Norse legacy to Irish is characterised by words to do with these fields of endeavour.

Old Norse, Norwegian, Irish, English, bátr, båt (fartøy), bád, boat, knappr, knapp, cnaipe, button

The Norman invasion of Ireland (1169 AD) brought words into Irish in the fields of food, clothing, administrative and social affairs and some literary matters.

Old French, Irish, English, goune, gúna, gown, baron, barún, baron, bacoun, bagún, bacon

While English was the language of government administration since the 16thcentury, the Irish language was the main spoken language throughout Ireland among the population of 8 million up to the mid 19th century.

Following the Famine during the 19th century, English replaced the Irish language as the main spoken language of the country, though Irish survived mainly primarily in the Gaeltacht.

Interest in Irish as a spoken language (rather than an academic antiquity subject) grew during the cultural revival of Conradh na Gaeilge (the Gaelic League) at the turn of the 20th century. A mass movement of support was created for the language and in 1958 the Official Standard was published by the Government of Ireland.

The image of the Irish language has changed a great deal in recent years, which is evident by the number of people who speak and learn the language, not only in Ireland but around the world.

Nearly 50,000 young people receive their nursery, primary and secondary education through Irish everyday, while..... are taught Irish in English medium schools in Ireland.

Literature

Writing came to Ireland with the advent of Christianity in the 5th century and it is customary to date Irish literature from that time. By the middle of the 6th century religious texts in Latin were being transcribed in monasteries throughout the country. Irish appears in the margins of these texts. By the middle of the 12th century the native monasteries had been replaced by monasteries of continental Europe orders who showed no interest in cultivating native learning.

Poetry in Irish became the preserve of the Bardic Schools. These schools developed a standard literary language which was in use for the next 500 years. The poets practised intricate syllabic metres which are difficult for modern-day readers.

The Reformation in the 16th century and the ban on printing by Catholics hindered greatly the development of prose in Irish.

In 1606 the Franciscan Order founded an Irish College in Louvain in the Netherlands (now in Belgium) where they published a series of religious works in Irish.They also undertook to collect existing Irish manuscripts and to print them.

The founding of the bilingual magazine, Irisleabhar na Gaeilge, in 1882 marks the beginning of a new era in Irish literature.

An Gúm, the Irish state company tasked with the publication of Irish literature was established in 1926. It provides reading material and plays in Irish as well as novels translated from other languages and educational materials for schools. An Gúm is now part of Foras na Gaeilge.

Sources

Foras na Gaeilge

An Gúm

An Choiste Téarmaíochta