en fy eu mk sl ga

Tresoar (Frisian)

Tresoar is it ynformaasjesintrum oer Fryslân en de bewarplak fan de skiednis fan Fryslân. Tresoar hat in grutte kolleksje ynformaasjeboarnen oer Fryske ûnderwerpen: in grut tal yn Fryslân ferskynde kranten en tydskriften, hûnderttûzenen boeken wêrûnder eksimplaren út de biblioteek fan Erasmus, tsientûzenen foto’s, films, lûdsopnamen, rjochtbankferslaggen, notariële akten, de Atlas fan Blaeu, hânskriften en brieven fan bekende Friezen, bedriuwsargiven fan Douwe Egberts en argiven fan de Alvestêdeferiening, cd’s fan Fryske punk oant klassyk, it muontsewurk de  “Attische Nachten” út 836 nei Kristus en de mear as 150 bibliografyen makke troch J.J. Kalma, de âldste en nijste (Fryske) literatuer, wittenskiplike publikaasjes, digitale bestannen. En noch in hiel soad mear.

Wat der yn Fryslân bart en de ûntjouwingen steane net op harsels. Tink bygelyks oan de posysje fan it Frysk: om dy ferklearje te kinnen hawwe jo in brede kennis nedich oer meartaligens en minderheidstalen, net allinnich yn Fryslân, mar ek yn oare gebieten. Net al dy kennis sit yn ús eigen kolleksje. Dêrom biede wy ek tagong ta kolleksjes en digitale ynformaasjebestannen dy’t troch oaren beheard wurde.

Tresoar spilet dan ek in belangrike rol yn lanlike en regionale netwurken fan biblioteken en argiven. Op lanlik nivo bouwe wy bygelyks tegearre mei oare biblioteken oan de ’Collectie Nederland’. Tresoar is derby ferantwurdlik foar in oantal swiertepunten. Dat binne bygelyks ús brede kolleksje op it mêd fan de klassike âldheid en fan Judaica en Hebraica. Yn it ramt fan de University Campus Fryslân (UCF) makket Tresoar diel út fan it netwurk fan kennisynstelling yn Fryslân. Wy biede tagong ta ynformaasjeboarnen dy’t fan belang binne foar de UCF en de Fryske kennisynstituten, yn ús eigen kolleksje likegoed as dêrbûten.

Yn Tresoar brûst it fan aktiviteiten foar jong en âld: konserten, lêzingen, útstallings, edukative projekten, bernekolleezjes. Dêrnjonken is it in ideale romte foar wittenskippers, genealogen, studinten en skoalbern om yn alle rêst (tegearre) wurkje te kinnen oan ûndersyk en miskien wol in stikje fan harren eigen identiteit te finen.

Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden/ Ljouwert
Netherlands

* www.tresoar.nl
* www.facebook.com/Tresoar
* www.twitter.com/tresoar
* www.instagram.com/tresoar
* www.linkedin.com/company/tresoar
* www.youtube.com/user/tresoarboterhoek1
* www.flickr.com/photos/tresoar/
* www.pinterest.com/tresoar/
* plus.google.com/communities/109071753581317441359 

 

Lân fan Taal

Jins taal fiere yn in frijsteat. Dat is it útgongspunt fan Lân fan taal. Yn 2018 wurdt Ljouwert-Fryslân de Kulturele Haadstêd fan Europa. Lân fan taal is dêr in wichtich ûnderdiel fan. In protte ynstituten en minsken yn Fryslân en (fier) dêrbûten arbeidzje mei-inoar op om it ferskaat fan taal in takomst te jaan. It doel is om Fryslân as publyks- en kennissintrum foar meartaligens te posisjonearjen.

Wy leauwe dat it krekt no, yn in tiid dat ús wrâld hieltyd meartaliger wurdt en hieltyd mear ferskaat krijt, needsaaklik is om oars te sjen nei alles wat fertroud is. Lân fan taal wol nije ûnderfinings biede yn oare talen en dissiplines ast faaks wend bist. Lân fan taal jout romte om it belang en it ferskaat fan taal kenne, ûnderfine en benammen fiele te learen. Hiel 2018 troch fiere wy taal mei aktiviteiten, foarstellings, keunstwurken, útstallings en romtlike ynstallaasjes yn Ljouwert en Fryslân. Wy nûgje dy út om mei te dwaan: om talen libje te litten, om mei taal te boartsjen en om dy út te sprekken.

Meartaligens

Lân fan taal is in frijsteat foar álle talen fan de wrâld, dêr’t alle talen gelyk binne en taal gjin grinzen mear hat. Wy sjogge taal as mear as de talen dy’tst prate en skriuwe kinst. Sa fine bygelyks gebeartetaal, braille, lichemstaal, mar ek dûns, muzyk en strjittaal in plak yn Lân fan taal! Op dizze website is keazen foar fjouwer talen: Frysk, Nederlânsk, Dútsk en Ingelsk. Op projekten en regels út de Oprop kinst yn elke taal reagearje.

Partners

Lân fan taal is ûntstien út in gearwurking fan Afûk, Explore the North, Fryske Akademy, gemeente Ljouwert, Historisch Centrum Leeuwarden, Neushoorn, Omrop Fryslân, Provinsje Fryslân, Ryksuniversiteit Grins, Tresoar, Keunstwurk en Tryater. Der wurdt mei in protte oare taal- en kultuerynstellings en -inisjativen oparbeide. Ek nasjonaal en ynternasjonaal, want taal kin oeral fierd wurde. It tal partners sil al mar grutter wurde. Wy arbeidzje ûnder oare op mei Poetry International, Oerol, in gearwurkingsferbân fan ynternasjonale minderheidstalen yn Europa, Poetry Circle en DRONGO Talenfestival.