en fy eu mk sl ga
In blom weiskuord út stilte
6 readers

‘In blom weiskuord út stilte’ is de Ingelske oersetting fan it kreative wurk dat Stefan Markovski yn de simmer fan 2018 makke doe’t er foar it projekt Oare Wurden yn Baskelân tahâlde.

Stefan Markovski

2019-05-29 16:31

Read Work

Op Wjukken
9 readers

Kristina Kočan skreau Op Wjukken yn' e simmer fan 2018 doe’t sy yn it ramt fan it Oare Wurden-projekt yn Ljouwert, Fryslân, tahâlde. De gedichten dy't hjir publiseare binne foarmje in part fan har meast resinte bondel, Sprehod (Kuierje).

Kristina Kočan

2019-05-27 17:57

Read Work

In (Baskyske) Hallusinaasje
10 readers

In (Baskyske) Hallusinaasje is de oersetting yn it Frysk fan it literêre wurk dat Eneko Aizpurua yn it ramt fan it projekt Oare Wurden makke. Aizpurua hat yn 'e hjerst fan 2017 acht wiken yn Ljouwert, Fryslân, tahâlden, wêr't hy as gast fan it team fan Oare Wurden útfanhuze.

Eneko Aizpurua

2019-05-24 12:16

Read Work

Wjirmgat / Selsportret mei in (Giftige) bruid / Fingerwizingen
3 readers

Strupena nevesta (Giftige Breid) is de titel fan 'e roman dy't Tomislav Vrečar yn 2017 yn Ierlân skreau as gast fan Focail Eile yn 2017, en Črvina (Wjirmgat) / Avtoportret s (Strupeno) nevesto (Selsportret mei in(Giftige)bruid) / Indikacije (Fingerwizingen) binne stikken út it skeppend wurk dat dêr troch him makke waard. Se binne opnommen yn in boek dat letter troch it Centre for Slovenian Literature publisearre waard.

Tomislav Vrecar

2019-05-21 20:08

Read Work

In tiid fan reuzen
5 readers

Colm Ó Ceallacháin sette ûnder de titel The Age of Giants (De tiid fan reuzen) tidens syn ferbliuw yn Baskelân yn 'e hjerst fan 2017 it literêre wurk yn it Ingelsk oer, dat yn it Iersk oarspronklik de titel RÉ NA bhFATHACH hat.

Colm Ó Ceallacháin

2019-05-21 18:38

Read Work

Download OW Blomlêzing